Link
Ref
Type
Author
Work
Work Ref
Page
Line
Text
Comments
view Rom.0.0 Amph: Amphilochius Iconiensis Iambi 301 38 301 Ῥωμαίοις μίαν, ᾗ χρὴ συνάπτειν πρὸς Κορινθίους δύο, τὴν πρὸς Γαλάτας τε καὶ πρὸς Ἐφεσίους, μεθ’ ἣν τὴν ἐν Φιλίπποις, εἶτα τὴν γεγραμμένην Κολασσαεῦσι, Θεσσαλονικεῦσιν δύο, δύο Τιμοθέῳ, Τίτῳ καὶ Φιλήμονι μίαν ἑκατέρῳ καὶ πρὸς Ἑβραίους μίαν. This citation refers to the whole epistle in the context of the Pauline writings.
view Rom.0.0 Ath: Athanasius Alexandrinus EpFe39 39 74 16 πρὸς τούτοις Παύλου ἀποστόλου εἰσὶν ἐπιστολαὶ δεκατέσσαρες, τῇ τάξει γραφόμεναι οὕτως· πρώτη, πρὸς Ῥωμαίους, General reference to the epistle.
view Rom.0.0 Bas: Basil of Caesarea SpS 29 73 14 506 14 Καὶ πάλιν ἐν τοῖς εἰς τὴν πρὸς Ῥωμαίους ἐπιστολὴν ἐξηγητικοῖς· General reference to the entire epistle.
view Rom.0.0 Chrys: Iohannes Chrysostomus HRom 7 441 15 Τί οὖν; προεχόμεθα; Οὐ πάντως· προῃτιασάμεθα γὰρ Ἰουδαίους τε καὶ Ἕλληνας πάντας ὑφ’ ἁμαρτίαν εἶναι· καθὼς γέγραπται· Οὐκ ἔστι δίκαιος οὐδὲ εἷς, οὐκ ἔστιν ὁ συνιῶν, οὐκ ἔστιν ὁ ἐκζητῶν τὸν Θεόν. Πάντες ἐξέκλιναν, ἅμα ἠχρειώθησαν· οὐκ ἔστι ποιῶν χρηστότητα, οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός. Τάφος ἀνεῳγμένος ὁ λάρυγξ αὐτῶν, ταῖς γλώσσαις αὐτῶν ἐδολιοῦσαν, ἰὸς ἀσπίδων ὑπὸ τὰ χείλη αὐτῶν· ὧν τὸ στόμα ἀρᾶς καὶ πικρίας γέμει, ὀξεῖς οἱ πόδες αὐτῶν ἐκχέαι αἷμα· σύντριμμα καὶ ταλαιπωρία ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν, καὶ ὁδὸν εἰρήνης οὐκ ἔγνωσαν· οὐκ ἔστι φόβος Θεοῦ ἀπέναντι τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν. Lemma.
view Rom.0.0 CyrH: Cyrillus Hierosolymitanus Cat 4 36 5 130 6 Δέχου δὲ καὶ τὰς Πράξεις τῶν δώδεκα ἀποστόλων. Πρὸς τούτοις δὲ καὶ τὰς ἑπτὰ, Ἰακώβου, καὶ Πέτρου, καὶ Ἰωάννου, καὶ Ἰούδα καθολικὰς ἐπιστολάς· ἐπισφράγισμα δὲ τῶν πάντων, καὶ μαθητῶν τὸ τελευταῖον, τὰς Παύλου δεκατέσσαρας ἐπιστολάς. Τὰ δὲ λοιπὰ πάντα, ἐν δευτέρῳ κείσθω. Καὶ ὅσα μὲν ἐν ἐκκλησίαις μὴ ἀναγινώσκεται, ταῦτα μηδὲ κατὰ σαυτὸν ἀναγίνωσκε, καθὼς ἤκουσας. Καὶ τὰ μὲν περὶ τούτων, ταῦτα. Refers to the Pauline corpus in general.
view Rom.0.0 CyrH: Cyrillus Hierosolymitanus Cat 10 18 2 282 26 πῶς τὰς μὲν τῶν ἄλλων ἐπιστολὰς εἰς ὀλίγον περιέγραψεν ἀριθμὸν, Παύλῳ δὲ τῷ πρότερον διώκτῃ γράψαι δεκατέσσαρας ἐπιστολὰς ἐχαρίσατο. A general reference to the Pauline corpus.
view Rom.0.0 CyrH: Cyrillus Hierosolymitanus Cat 17 20 8 276 9 λείπει γὰρ ἡμῖν ἔτι πολλὰ μὲν ἀπὸ τῶν πράξεων τῶν ἀποστόλων, ἐν οἷς ἡ τοῦ ἁγίου πνεύματος χάρις ἐν Πέτρῳ καὶ πᾶσιν ὁμοῦ τοῖς ἀποστόλοις ἐνήργησεν, λείπει δὲ πολλὰ καὶ ἐκ τῶν καθολικῶν καὶ ἐκ τῶν Παύλου δεκατεσσάρων ἐπιστολῶν· A general reference to the Pauline corpus.
view Rom.0.0 CyrH: Cyrillus Hierosolymitanus Cat 17 34 3 292 18 ἐπιλείψει γάρ με διηγούμενον ὁ χρόνος, εἰ ἐβουλόμην λέγειν τὰ λείποντα περὶ ἁγίου πνεύματος ἐκ τῶν Παύλου τεσσαρεσκαίδεκα ἐπιστολῶν ἐν αἷς ποικίλως καὶ ἀνελλιπῶς καὶ εὐλαβῶς ἐδίδαξεν. A general reference to the Pauline corpus.
view Rom.0.0 Did: Didymus Caecus CZach 3 73 1 654 15 Σαφήνεια δὲ ἀναντίρρητος περὶ τούτων γέγονεν ἐν τοῖς ὑπομνήμασιν τῆς Ἀποκαλύψεως τοῦ Ἰωάννου καὶ τῆς πρὸς Ῥωμαίους Παύλου ἐπιστολῆς, ἅπερ ὁ ἀναγνοὺς ὄψεται τὰ περὶ τῶν ἀριθμῶν θεῖα θεωρήματα ἐπεσπαρμένα τῇ γραφῇ, τῇ τε πρὸ τῆς ἐπιδημίας τοῦ Σωτῆρος, αὕτη δ’ ἐστὶν ἡ καλουμένη παλαιὰ διαθήκη, καὶ τῇ μετὰ τὴν δεῦρο τοῦ Χριστοῦ ἄφιξιν, προσαγορευομένῃ καινῇ. General reference to the epistle.
view Rom.0.0 Did: Didymus Caecus ?Trin 2 12 672 14 παρὰ δὲ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ὡς Ῥωμαίοις ἐγράφη·
view Rom.0.0 Epiph: Epiphanius Constantiensis Pan 27 6 2 1.309 3 ἐν Ῥώμῃ γὰρ γεγόνασι πρῶτοι Πέτρος καὶ Παῦλος οἱ ἀπόστολοι αὐτοὶ καὶ ἐπίσκοποι, εἶτα Λίνος εἶτα Κλῆτος εἶτα Κλήμης, σύγχρονος ὢν Πέτρου καὶ Παύλου, οὗ ἐπιμνημονεύει Παῦλος ἐν τῇ πρὸς Ῥωμαίους ἐπιστολῇ. καὶ μηδεὶς θαυμαζέτω ὅτι πρὸ αὐτοῦ ἄλλοι τὴν ἐπισκοπὴν διεδέξαντο ἀπὸ τῶν ἀποστόλων, ὄντος τούτου συγχρόνου Πέτρου καὶ Παύλου· καὶ οὗτος γὰρ σύγχρονος γίνεται τῶν ἀποστόλων. Citation refers to whole epistle.
view Rom.0.0 Epiph: Epiphanius Constantiensis Pan 42 11 8 1.118 3 Τῆς πρὸς Ῥωμαίους, παρ’ αὐτῷ δ, ἐν δὲ τῷ ἀποστολικῷ α. Citation refers to whole epistle.
view Rom.0.0 Epiph: Epiphanius Constantiensis Pan 42 9 4 2.105 11 αἱ δὲ ἐπιστολαὶ αἱ παρ’ αὐτῷ λεγόμεναί εἰσι· πρώτη μὲν πρὸς Γαλάτας, δευτέρα δὲ πρὸς Κορινθίους, τρίτη πρὸς Κορινθίους δευτέρα, τετάρτη πρὸς Ῥωμαίους, πέμπτη πρὸς Θεσσαλονικεῖς, ἕκτη πρὸς Θεσσαλονικεῖς δευτέρα, ἑβδόμη πρὸς Ἐφεσίους, ὀγδόη πρὸς Κολασσαεῖς, ἐνάτη πρὸς Φιλήμονα, δεκάτη πρὸς Φιλιππησίους· ἔχει δὲ καὶ τῆς πρὸς Λαοδικέας λεγομένης μέρη. Citation refers to whole epistle.
view Rom.0.0 Epiph: Epiphanius Constantiensis Pan 42 11 10 2.123 21 Αὕτη ἡ νενοθευμένη τοῦ Μαρκίωνος σύνταξις, ἔχουσα μὲν χαρακτῆρα καὶ τύπον τοῦ κατὰ Λουκᾶν εὐαγγελίου, καὶ Παύλου τοῦ ἀποστόλου οὐχ ὅλον, οὐ πασῶν τῶν αὐτοῦ ἐπιστολῶν, ἀλλὰ μόνον τῆς πρὸς Ῥωμαίους καὶ τῆς πρὸς Ἐφεσίους καὶ τῆς πρὸς Κολασσαεῖς καὶ τῆς πρὸς Λαοδικεῖς καὶ ἀπὸ τῆς πρὸς Γαλάτας καὶ τῆς πρὸς Κορινθίους πρώτης καὶ δευτέρας καὶ τῆς πρὸς Θεσσαλονικεῖς πρώτης καὶ δευτέρας καὶ τῆς πρὸς Φιλήμονα καὶ τῆς πρὸς Φιλιππησίους· Citation refers to whole epistle.
view Rom.0.0 Epiph: Epiphanius Constantiensis Pan 42 12 3 2.175 24 Τῆς πρὸς Ῥωμαίους δ ἐπιστολῆς· οὕτως γάρ ἐστι παρὰ τῷ Μαρκίωνι κειμένη, ἵνα μηδὲν ὀρθὸν παρ’ αὐτῷ εἴη. Citation refers to whole epistle.
view Rom.0.0 Epiph: Epiphanius Constantiensis Pan 42 11 8 2.118 3 Τῆς πρὸς Ῥωμαίους, παρ’ αὐτῷ δ, ἐν δὲ τῷ ἀποστολικῷ α. Citation refers to whole epistle.
view Rom.0.0 Epiph: Epiphanius Constantiensis Pan 42 12 3 2.155 26 ἡμεῖς δὲ τὴν ἀναλογὴν τότε ἐποιησάμεθα οὐχ ὡς παρ’ αὐτῷ κεῖται ἀλλὰ ὡς ἔχει τὸ ἀποστολικόν, τὴν πρὸς Ῥωμαίους τάξαντες πρώτην· Citation refers to whole epistle.
view Rom.0.0 Epiph: Epiphanius Constantiensis Pan 42 12 3 2.181 28 πάντα δὲ τὰ ἀντίγραφα τὰ σῷα καὶ ἀληθῆ τὴν πρὸς Ῥωμαίους ἔχουσι πρώτην, οὐχ ὡς σύ, Μαρκίων, τὴν πρὸς Γαλάτας ἔταξας πρώτην. Citation refers to whole epistle.
view Rom.0.0 Epiph: Epiphanius Constantiensis Pan 76 22 5 3.369 21 καὶ ἐν τεσσαρεσκαίδεκα ἐπιστολαῖς τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Παύλου Citation refers to whole epistle, in a long list of works.
view Rom.0.0 Eus: Eusebius Caesariensis Hist 6 20 3 1 ἦλθεν δὲ εἰς ἡμᾶς καὶ Γαΐου, λογιωτάτου ἀνδρός, διάλογος, ἐπὶ Ῥώμης κατὰ Ζεφυρῖνον πρὸς Πρόκλον τῆς κατὰ Φρύγας αἱρέσεως ὑπερμαχοῦντα κεκινημένος· ἐν ᾧ τῶν δι’ ἐναντίας τὴν περὶ τὸ συντάττειν καινὰς γραφὰς προπέτειάν τε καὶ τόλμαν ἐπιστομίζων, τῶν τοῦ ἱεροῦ ἀποστόλου δεκατριῶν μόνων ἐπιστολῶν μνημονεύει, τὴν πρὸς Ἑβραίους μὴ συναριθμήσας ταῖς λοιπαῖς, ἐπεὶ καὶ εἰς δεῦρο παρὰ Ῥωμαίων τισὶν οὐ νομίζεται τοῦ ἀποστόλου τυγχάνειν. Refers to the Epistle to the Romans as a whole.
view Rom.0.0 Eus: Eusebius Caesariensis Hist 3 3 5 1 τοῦ δὲ Παύλου πρόδηλοι καὶ σαφεῖς αἱ δεκατέσσαρες· ὅτι γε μήν τινες ἠθετήκασι τὴν πρὸς Ἑβραίους, πρὸς τῆς Ῥωμαίων ἐκκλησίας ὡς μὴ Παύλου οὖσαν αὐτὴν ἀντιλέγεσθαι φήσαντες, οὐ δίκαιον ἀγνοεῖν· καὶ τὰ περὶ ταύτης δὲ τοῖς πρὸ ἡμῶν εἰρημένα κατὰ καιρὸν παραθήσομαι. οὐδὲ μὴν τὰς λεγομένας αὐτοῦ Πράξεις ἐν ἀναμφιλέκτοις παρείληφα. Refers to Romans in general.
view Rom.0.0 GregNaz: Gregorius Nazianzenus CarTh 1 12 474 35 Δέκα δὲ Παύλου τέσσαρές τ’ ἐπιστολαί. Carmina dogmatica. Part of a list of canonical books.
view Rom.0.0 GregNys: Gregorius Nyssenus Infant 94 6 γυμνάσας γὰρ ἐπὶ πλέον τὴν τοιαύτην διάνοιαν ἐν τῷ πρὸς Ῥωμαίους λόγῳ καὶ ἀνθυπενεγκὼν ἑαυτῷ τὸ ἐκ τοῦ ἀκολούθου ἀντιτιθέμενον, A general reference to the epistle.
view Rom.0.0 Origen: Origenes Cels 3 20 5 48 7 πρῶτον σαφήνισον τοῦ ταῦτα λέγοντος τὰς ἐπιστολὰς καὶ ἐνατενίσας τῷ βουλήματι ἑκάστης ἐν αὐταῖς λέξεως, φέρ’ εἰπεῖν τῇ πρὸς Ἐφεσίους καὶ πρὸς Κολασσαεῖς καὶ τῇ πρὸς Θεσσαλονικεῖς καὶ Φιλιππησίους καὶ πρὸς Ῥωμαίους, ἀμφότερα δεῖξον, καὶ ὅτι νενόηκας τοὺς Παύλου λόγους καὶ ὅτι παραστῆσαι ἔχεις εὐήθεις τινὰς ἢ ἠλιθίους. A general reference to Romans, along with the other Epistles.
view Rom.0.0 Origen: Origenes Rom.Com 9 3 34 57 30 καὶ μάλιστα τῆς ἀποστολικῆς τὴν πρὸς Ῥωμαίους ἐπιστολὴν, ἐν ᾗ τὰ περὶ νόμου διαφόρως ὀνομάζεται, καὶ ἐπὶ διαφόρων πραγμάτων κείμενα· ὥστε δοκεῖν ὅτι οὐκ ἔχεται ὁ Παῦλος ἐν τῇ γραφῇ τῆς ἐπιστολῆς τοῦ προκειμένου αὐτῷ σκοποῦ. Citation preserved in Origen's Philocalia.
view Rom.1.1 Ath: Athanasius Alexandrinus Ar 2 54 2 1 Παῦλος γοῦν «ἀφωρισμένος ἀπόστολος εἰς εὐαγγέλιον,
view Rom.1.1 Bas: Basil of Caesarea ?ComIs 3 107 2 Μετὰ τὸ ἀρθῆναι ἀπὸ τῶν Ἰουδαίων τὴν ὠφέλειαν τοῦ θαυμαστοῦ Συμβούλου (ὃς ἐδείκνυτο ὢν ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς) ἤρθη ἀπ’ αὐτῶν καὶ ὁ σοφὸς ἀρχιτέκτων, καὶ ἐγένετο Ἀπόστολος ἐθνῶν, ὁ Ἑβραῖος ἐξ Ἑβραίων, ὁ κατὰ νόμον Φαρισαῖος, Παῦλος, δοῦλος γενόμενος Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὃν ἐδίωκε.
view Rom.1.1 Bas: Basil of Caesarea RegM 70 3 820 53 Παῦλος δοῦλος Ἰησοῦ Χριστοῦ, κλητὸς ἀπόστολος, ἀφωρισμένος εἰς Εὐαγγέλιον Θεοῦ.
view Rom.1.1 Chrys: Iohannes Chrysostomus HEph 8 67 49 Παῦλος δοῦλος Ἰησοῦ Χριστοῦ. Οἱ δοῦλοι τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου.
view Rom.1.1 Chrys: Iohannes Chrysostomus HITim 1 505 17 Τὸ, Κατ’ ἐπιταγὴν, τοῦ, Κλητὸς, ἐνεργέστερόν ἐστι, καθὼς καὶ ἀλλαχόθεν ἔστι μαθεῖν.
view Rom.1.1 Chrys: Iohannes Chrysostomus HITim 1 503 35 Τοῦτο γοῦν καὶ νῦν ἐν ἀρχῇ τῆς πρὸς Τιμόθεον ἐπιστολῆς ὁ Παῦλός φησιν, οὕτω λέγων, Παῦλος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ κατ’ ἐπιταγὴν Θεοῦ.
view Rom.1.1 Chrys: Iohannes Chrysostomus HITim 1 504 51 Πάντα κοινοποιεῖ, καὶ Εὐαγγέλιον δὲ αὐτὸ λέγει τοῦ Θεοῦ·
view Rom.1.1 Chrys: Iohannes Chrysostomus HMutNom 4 150 6 Ὥσπερ γὰρ τὸ Παῦλος ὄνομα πολλὴν παρέσχεν ἡμῖν εὐπορίαν, οὕτω καὶ τὸ Κλητὸς, εἰ βουληθείημεν αὐτὸ καταμαθεῖν μετὰ τῆς προσηκούσης σπουδῆς, τῆς ἴσης ἢ καὶ πλείονος ἐμπλήσειε θεωρίας ἡμᾶς.
view Rom.1.1 Chrys: Iohannes Chrysostomus HMutNom 4 151 11 Διὰ τοῦτο κλητὸν ἑαυτὸν καλεῖ.
view Rom.1.1 Chrys: Iohannes Chrysostomus HMutNom 4 154 2 εὐθέως ἀπὸ τῶν προοιμίων κλητὸν αὑτὸν ἐκάλεσε, μονονουχὶ λέγων·
view Rom.1.1 Chrys: Iohannes Chrysostomus HMutNom 1 123 7 Παῦλος δοῦλος Ἰησοῦ Χριστοῦ, κλητὸς ἀπόστολος· Παῦλος καὶ Σωσθένης· Παῦλος κλητὸς ἀπόστολος· Ἰδὲ ἐγὼ Παῦλος λέγω ὑμῖν·
view Rom.1.1 Chrys: Iohannes Chrysostomus HPhil 1 182 50 Καὶ Ῥωμαίοις μὲν πάλιν ἐπιστέλλων λέγει· Παῦλος δοῦλος Ἰησοῦ Χριστοῦ·
view Rom.1.1 Chrys: Iohannes Chrysostomus HRom 1 396 9 Ἀφωρισμένος εἰς Εὐαγγέλιον Θεοῦ.
view Rom.1.1 Chrys: Iohannes Chrysostomus HRom 1 395 25 Παῦλος δοῦλος Ἰησοῦ Χριστοῦ.
view Rom.1.1 Chrys: Iohannes Chrysostomus HRom 1 399 18 Πᾶσι τοῖς οὖσιν ἐν Ῥώμῃ ἀγαπητοῖς Θεοῦ, κλητοῖς ἁγίοις, χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ Πατρὸς ἡμῶν καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.
view Rom.1.1 Chrys: Iohannes Chrysostomus HRom 1 395 2 Παῦλος, δοῦλος Ἰησοῦ Χριστοῦ, κλητὸς ἀπόστολος, ἀφωρισμένος εἰς Εὐαγγέλιον Θεοῦ, Lemma.
view Rom.1.1 Chrys: Iohannes Chrysostomus HTit 1 664 47 Παῦλος δοῦλος Ἰησοῦ Χριστοῦ
view Rom.1.1 Chrys: Iohannes Chrysostomus HTit 1 665 59 Ἀφωρισμένος εἰς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Θεοῦ·
view Rom.1.1 Chrys: Iohannes Chrysostomus Laed 11 25 114 25 Ἀλλ’ ἐκεῖνος Παῦλος ἦν, καὶ κλητὸς τοῦ Χριστοῦ.
view Rom.1.1 Did: Didymus Caecus CPs 157 28 146 28 ἀφωρισμένος γὰρ εἰς εὐαγγέλιον θεοῦ, ὁτὲ δὲ ἀπὸ τοῦ διακονοῦντος αὐτό·
view Rom.1.1 Did: Didymus Caecus CPs 231 8 4 8 Παῦλος δοῦλος Χριστοῦ, καὶ Ἰωνᾶς ἐρωτώμενος·
view Rom.1.1 Did: Didymus Caecus CZach 3 251 10 740 23 Παῦλος Ἰησοῦ Χριστοῦ δοῦλος, ἀφωρισμένος εἰς εὐαγγέλιον Θεοῦ,
view Rom.1.1 Did: Didymus Caecus ?Eun 5 720 37 Ὃς δὴ τὴν κλῆσιν καὶ τὴν προχείρησιν ἀνάγραπτον ποιούμενος ἔφη· Παῦλος δοῦλος Ἰησοῦ Χριστοῦ κλητὸς ἀπόστολος. Εἶτα καὶ ἄλλο τι πρὸς τῇ κλήσει λέγει· Ἀφωρισμένος εἰς Εὐαγγέλιον Θεοῦ. Τὸ δὲ ἀφορίσαν τὸ Πνεῦμα τυγχάνειν αἱ Πράξεις τῶν ἀποστόλων ἐδίδαξαν.
view Rom.1.1 Did: Didymus Caecus ?Eun 5 768 7 Παῦλος δοῦλος Ἰησοῦ Χριστοῦ κλητὸς ἀπόστολος, ἀφωρισμένος εἰς Εὐαγγέλιον Θεοῦ,
view Rom.1.1 Did: Didymus Caecus ?Trin 1 25 8 3 154 6 Παῦλος δοῦλος Ἰησοῦ Χριστοῦ, κλητὸς ἀπόστολος ἀφωρισμένος εἰς εὐαγγέλιον θεοῦ·
view Rom.1.1 Did: Didymus Caecus ?Trin 3 6 848 22 ὅτε ὁ Ἀπόστολος ἐπέστελλεν· «Παῦλος δοῦλος Ἰησοῦ Χριστοῦ·»
view Rom.1.1 Did: Didymus Caecus ?Trin 2 3 4 2 40 4 ὡς γράφει Ῥωμαίοις Παῦλος, δοῦλος Ἰησοῦ Χριστοῦ, κλητὸς ἀπόστολος ἀφωρισμένος εἰς εὐαγγέλιον θεοῦ,
view Rom.1.1 Did: Didymus Caecus FragVar 1 8 21 9 καὶ γοῦν ὁ Ἰάκωβος καὶ Παῦλος καὶ οἱ λοιποὶ συμφώνως πράττουσι τὸ αὐτό. In TLG under ORIGENES, Scholia in Apocalypsem (scholia 1, 3-39).
view Rom.1.1 Did: Didymus Caecus FrPs 858 9 155 9 Ἰάκωβος γὰρ θεοῦ καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ δοῦλος, καὶ Παῦλος δοῦλος Ἰησοῦ Χριστοῦ.
view Rom.1.1 Did: Didymus Caecus FrPs 1053 8 262 28 ἀμέλει καὶ τὸ θεῖον εὐαγγέλιον ὁτὲ μὲν τοῦ δεδωκότος ὁτὲ δὲ τῶν διακονούντων χρηματίζει, ἀπὸ μὲν τῶν διακονούντων ὅταν λέγῃ Παῦλος Τὸ εὐαγγέλιόν μου, ἀπὸ δὲ τοῦ ἐγχειρίσαντος ὅταν πάλιν Παῦλος λέγῃ Καθὼς δεδοκιμάσμεθα ὑπὸ θεοῦ πιστευθῆναι τὸ εὐαγγέλιον, καὶ Ὅτι ἀφωρισμένοι εἰς εὐαγγέλιον θεοῦ· καὶ οὐ θαυμαστόν.
view Rom.1.1 Did: Didymus Caecus FrPs 976 48 229 12 καὶ Παῦλος γοῦν Χριστοῦ δοῦλος ὢν υἱοὺς εἶχε Σιλουανὸν καὶ Τιμόθεον καὶ τοὺς τούτοις παραπλησίους.
view Rom.1.1 Eus: Eusebius Caesariensis CIs 1 72 127 116 19 εἰ δὲ ὁμοῦ τις συναγάγῃ τοὺς δύο καὶ τοὺς τρεῖς καὶ τοὺς τέσσαρας καὶ τοὺς πέντε, δέκα καὶ τέσσαρας ποιήσει τοὺς πάντας, ὧν δώδεκα μὲν τοὺς πρώτους ἀποστόλους εἴποιεν ἂν εἶναι οὐκ ἐλάττω δὲ αὐτῶν τὴν ἀρετὴν Παῦλον καὶ αὐτὸν ὄντα ‹κλητὸν ἀπόστολον καὶ τὸν Ἰάκωβον γεγονέναι τὸν ἀδελφὸν τοῦ κυρίου, ὃς πρῶτος ἐπίσκοπος τῆς ἐν Ἱεροσολύμοις ἐκκλησίας ὑπ’ αὐτοῦ καταστῆναι τοῦ σωτῆρος μνημονεύεται.
view Rom.1.1 Eus: Eusebius Caesariensis CIs 2 20 43 261 19 Δοῦλός μου εἶ, ἐξελεξάμην σε καὶ οὐκ ἐγκατέλιπόν σε. εἰκότως οὖν καὶ ὁ θεῖος Ἀπόστολος δοῦλον εἶναι ἑαυτὸν ὡμολόγει σεμνυνόμενος ὡς ἐπὶ μεγάλῳ ἀξιώματι τῇ τοῦ σωτῆρος δουλείᾳ, ἐπειδὴ καὶ προϊὼν ὁ λόγος τοῦτο παρίστησιν, ἐν οἷς φησι· Μέγα σοί ἐστι τὸ κληθῆναί σε παῖδά μου. πάλιν δὲ κἀνταῦθα πρῶτον δοῦλον ἑαυτὸν γεγονέναι, ἔπειτα ἐκλελέχθαι διδάσκει λέγων· Παῖς μου εἶ, ἢ Δοῦλός μου εἶ, ἐξελεξάμην σε καὶ οὐκ ἐγκατέλιπόν σε, ἢ οὐκ ἀπεδοκίμασά σε κατὰ τὸν Σύμμαχον.
view Rom.1.1 Eus: Eusebius Caesariensis CPs 357 52 Ἐπεὶ οὐ δεῖ μακαρίζειν ἄνθρωπον πρὸ τελευτῆς αὐτοῦ, εἰκότως ὁ μὲν ἀπόστλος, καίπερ ἀπόστολος, ὢν καὶ κλητὸς καὶ ἐκλεκτὸς Χριστοῦ Ἰησοῦ, ὅμως οὐκ ὀκνεῖ λέγειν·
view Rom.1.1 Eus: Eusebius Caesariensis Dem 7 2 53 1 337 18 συνᾴδει δὲ αὐτῷ καὶ ὁ ἀπόστολος, λέγων ἀφωρίσθαι εἰς εὐαγγέλιον θεοῦ
view Rom.1.1 Eus: Eusebius Caesariensis Marc 1 2 17 2 11 23 ὁ μὲν γὰρ θεῖος ἀπόστολος Ῥωμαίοις γράφων τάδε φησὶν ἀφωρισμένος εἰς εὐαγγέλιον θεοῦ, ὃ προεπηγγείλατο διὰ τῶν προφητῶν αὐτοῦ ἐν γραφαῖς ἁγίαις περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ τοῦ γενομένου ἐκ σπέρματος Δαυὶδ κατὰ σάρκα, τοῦ ὁρισθέντος υἱοῦ θεοῦ ἐν δυνάμει κατὰ πνεῦμα ἁγιωσύνης.
view Rom.1.1 GregNys: Gregorius Nyssenus Ant. Apol. 191 3 εἰπάτω τίνα ἕτερον ἐν κρυπτῷ ἔχει Παῦλον; ὁ γὰρ δοῦλος Ἰησοῦ Χριστοῦ ὁ κλητὸς ἀπόστολος ἐν πᾶσι τοῖς παρ’ αὐτοῦ γεγραμμένοις τοιοῦτον εἶπεν οὐδέν.
view Rom.1.1 GregNys: Gregorius Nyssenus C. Eun. 3 1 59 12 25 3 (οἷος ἦν ὁ Παῦλος ἀφωρισμένος εἰς εὐαγγέλιον, πρὸς τὸ γενέσθαι σκεῦος ἐκλογῆς, πρὸς τὸ βαστάσαι τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ, ὃς ἄλλῳ λόγῳ θρόνος ἐγένετο ὁ τὸν ἐφ’ ἑαυτοῦ καθιδρυμένον βαστάζων),
view Rom.1.1 GregNys: Gregorius Nyssenus Eccl. 6 382 2 τὸ μὲν γὰρ παρὰ τοῦ Χριστοῦ, τὸ δὲ παρὰ τοῦ δούλου τοῦ Χριστοῦ μεμαθήκαμεν Παύλου.
view Rom.1.1 GregNys: Gregorius Nyssenus Ref. Eun. 30 7 324 3 τούτῳ γὰρ καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος δουλεύειν καυχᾶται λέγων· Παῦλος, δοῦλος Ἰησοῦ Χριστοῦ.
view Rom.1.1 Iren: Irenaeus Lugdunensis Haer 3 1 1 Ὁ μὲν δὴ Ματθαῖος ἐν τοῖς Ἑβραίοις τῇ ἰδίᾳ αὐτῶν διαλέκτῳ καὶ γραφὴν ἐξήνεγκεν εὐαγγελίου, τοῦ Πέτρου καὶ τοῦ Παύλου ἐν Ῥώμῃ εὐαγγελιζομένων καὶ θεμελιούντων τὴν ἐκκλησίαν.
view Rom.1.1 Origen: Origenes ? Fr 1 9 21 9 καὶ γοῦν ὁ Ἰάκωβος καὶ Παῦλος καὶ οἱ λοιποὶ συμφώνως πράττουσι τὸ αὐτό.
view Rom.1.1 Origen: Origenes FrCommRom 1 4 75 2 διὸ καὶ ἔφασκε δοῦλος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἢ καὶ ὡς μορφούμενος κατὰ θεόν· In TLG under Commentarii in epistulam ad Romanos (e cod. Vindob. gr. 166).
view Rom.1.1 Origen: Origenes FrCommRom 1 1 74 1 Δοῦλον δὲ ἑαυτὸν λέγει In TLG under Commentarii in epistulam ad Romanos (e cod. Vindob. gr. 166).
view Rom.1.1 Origen: Origenes FrCommRom 5 7 77 7 φησὶ τοίνυν ὅτι ἀφωρίσθη ἀπὸ θεοῦ εἰς τὸ εὐαγγελίζεσθαι In TLG under Commentarii in epistulam ad Romanos (e cod. Vindob. gr. 166).
view Rom.1.1 Origen: Origenes FrCommRom 2 10 76 10 νῦν προστέταχε τὸ δοῦλος Ἰησοῦ Χριστοῦ· In TLG under Commentarii in epistulam ad Romanos (e cod. Vindob. gr. 166).
view Rom.1.1 Origen: Origenes FrCommRom 2 7 75 16 Παῦλος δοῦλος Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ κλητὸς ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ γέγονεν. In TLG under Commentarii in epistulam ad Romanos (e cod. Vindob. gr. 166).
view Rom.1.1 Origen: Origenes FrCommRom 3 1 76 14 Ἀφορίζεται μέντοι καὶ ἐκ κοιλίας μητρὸς εἰς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ, In TLG under Commentarii in epistulam ad Romanos (e cod. Vindob. gr. 166).
view Rom.1.1 Origen: Origenes FrCommRom 4 1 76 19 Οὐκοῦν θεοῦ ἐστι τὸ εὐαγγέλιον εἰς ὃ ἀφωρίσθη Παῦλος, In TLG under Commentarii in epistulam ad Romanos (e cod. Vindob. gr. 166).
view Rom.1.1 Origen: Origenes FrJoan(Cat) Frag. 48 13 523 15 προεπαγγειλάμενος τὸ εὐαγγέλιον διὰ τῶν προφητῶν.
view Rom.1.1 Origen: Origenes Io.Com 2 10 71 1 - - Ὁ γὰρ θεὸς τὸ εὐαγγέλιον ἑαυτοῦ προεπηγγείλατο διὰ τῶν προφητῶν, ὑπηρετούντων τῶν προφητῶν καὶ ἐχόντων τὸν λόγον τοῦ «δι’ οὗ», καὶ πάλιν ὁ θεὸς ἔδωκε «χάριν καὶ ἀποστολὴν εἰς ὑπακοὴν πίστεως ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσι» Παύλῳ καὶ τοῖς λοιποῖς, καὶ ἔδωκε διὰ Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ σωτῆρος, ἔχοντος τὸ «δι’ οὗ».
view Rom.1.1 Origen: Origenes Io.Com 2 10 70 2 - - «Παῦλος δοῦλος, φησί, Χριστοῦ Ἰησοῦ, κλητὸς ἀπόστολος, ἀφωρισμένος εἰς εὐαγγέλιον θεοῦ,
view Rom.1.1 Origen: Origenes Io.Com 19 5 31 1 - - Παῦλος δοῦλος Χριστοῦ Ἰησοῦ, κλητὸς ἀπόστολος, ἀφωρισμένος εἰς εὐαγγέλιον θεοῦ,
view Rom.1.1 Origen: Origenes Rom.Com 1 1 837 B 1 Paulus servus Jesu Christi. Citation preserved in Latin only.
view Rom.1.1 Origen: Origenes Rom.Com 1 3 846 B 5 Segregatus, inquit, in Evangelium Dei. Citation preserved in Latin only.
view Rom.1.1 Origen: Origenes Rom.Com 1 3 842 A 6 Segregatus in Evangelium Dei. Citation preserved in Latin only.
view Rom.1.1 Origen: Origenes Rom.Com 1 1 840 A 13 Paulus servus Jesu Christi. Citation preserved in Latin only.
view Rom.1.1 Origen: Origenes Rom.Com 1 2 840 A 14 Vocatus Apostolus. Citation preserved in Latin only.
view Rom.1.1 Origen: Origenes Rom.Com 1 1 839 C 2 qui quoniam ab ipsa ex consensu liber effectus est, servum se nominat Christi. Citation preserved in Latin only.
view Rom.1.1 Origen: Origenes Rom.Com 1 3 843 A 4 segregatus dicitur in Evangelium Dei. Citation preserved in Latin only.
view Rom.1.1 Origen: Origenes Rom.Com 1 1 838 B 8 servus efficiatur Citation preserved in Latin only.
view Rom.1.1 Origen: Origenes Rom.Com 1 7 853 A 15 Paulus vocatus apostolus dicitur, et Romani vocati quidem, non tamen apostoli, sed vocati sancti in obedientiam fidei. Citation preserved in Latin only.
view Rom.1.1 Origen: Origenes Rom.Com 1 3 845 A 7 Ergo et Paulus quod segregatus in Evangelium dicitur, Citation preserved in Latin only.
view Rom.1.1 Origen: Origenes Rom.Com Pr 836 A 8 Prima nobis quaestio de nomine ipsius Pauli videtur exsurgere, cur is qui Saulus dictus est in Actibus Apostolorum, nunc Paulus dicatur. Citation preserved in Latin only.
view Rom.1.1 Origen: Origenes Rom.Com 25 4 15 228 15 Ἀλλὰ καὶ εἴπερ τό· «Ἀφωρισμένος εἰς εὐαγγέλιον θεοῦ»·
view Rom.1.1 Origen: Origenes Rom.Com 25 1 1 212 1 Τρίτον ἔστιν ἰδεῖν τό· «Ἀφωρισμένος εἰς εὐαγγέλιον θεοῦ»·
view Rom.1.1 Origen: Origenes Rom.Com 25 4 25 230 32 καὶ ἀφώρισεν αὐτὸν εἰς εὐαγγέλιον θεοῦ,
view Rom.1.1 Origen: Origenes Rom.Com 25 1 29 214 29 καὶ εἰς εὐαγγέλιον θεοῦ ἀφορίζοντος τὸν δοῦλον Ἰησοῦ Χριστοῦ κλητὸν ἀπόστολον Παῦλον.
view Rom.1.1 Origen: Origenes Rom.Com 25 4 41 232 50 Καὶ ἀφωρίζετο εἰς εὐαγγέλιον θεοῦ οὐ διὰ τὴν φύσιν ἔχουσάν τι ἐξαίρετον καὶ ὅσον ἐπὶ τῇ κατασκευῇ ὑπὲρ τὰς τῶν μὴ τοιούτων φύσεις, ἀλλὰ διὰ τὰς προεγνωσμένας μὲν πρότερον πράξεις ὕστερον δὲ γενομένας ἑκάστην ἐκ τῆς παρασκευῆς καὶ τῆς προαιρέσεως τῆς ἀποστολικῆς.
view Rom.1.1 Procop: Procopius Gazaeus CatProv 16 8 Εἰ Παῦλος ὁ ἀπόστολος δοῦλος Χριστοῦ, ὁ δὲ Χριστὸς σοφία ἐστὶ, Παῦλος γὰρ ὁ ἀπόστολος δοῦλος τῆς σοφίας ἐστίν. Work not in TLG.
view Rom.1.1 Procop: Procopius Gazaeus CIs 2356 26 δοῦλε, ἐφ’ ᾧ καὶ Παῦλος μέγα φρονῶν, δοῦλον ἑαυτὸν, ὡς ἀπό τινος ἐκάλεσεν ἀξιώματος.
view Rom.1.1 Thdrt: Theodoretus Cyrrhensis CIs 4 474 - - Ταύτην βεβαιοῖ τὴν προφητείαν καὶ ὁ θαυμάσιος οὗτος προφήτης καὶ δείκνυσιν αὐτὸν ἐξ Ἰεσσαὶ μὲν καὶ Δαυὶδ τὸ κατὰ σάρκα γένος κατάγοντα, ἄρχοντα δὲ οὐκέτι Ἰουδαίων ἀλλὰ τῶν ἐθνῶν καὶ εἰς αὐτὸν πιστεύοντας οὐκ Ἰουδαίους ἀλλὰ τὰ ἔθνη.
view Rom.1.1 Thdrt: Theodoretus Cyrrhensis EpP 53 8 Παῦλος γὰρ, φησὶ, δοῦλος Ἰησοῦ Χριστοῦ πᾶσι τοῖς οὖσιν ἐν Ῥώμῃ ἀγαπητοῖς Θεοῦ, κλητοῖς ἁγίοις, χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ Πατρὸς ἡμῶν καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.
view Rom.1.1 Thdrt: Theodoretus Cyrrhensis EpP 48 9 Παῦλος δοῦλος Ἰησοῦ Χριστοῦ, κλητὸς ἀπόστολος.
view Rom.1.1 Thdrt: Theodoretus Cyrrhensis EpP 48 37 Καὶ τοῦτο δηλοῖ διὰ τῶν ἑξῆς· Ἀφωρισμένος εἰς Εὐαγγέλιον Θεοῦ.