Link
Ref
Type
Author
Work
Work Ref
Page
Line
Text
Comments
view Gal.1.1 REM AnHymn: Analecta Hymnica Graeca CanMart 6.9.3 2 {ᾠδὴ γʹ. Ἐστερεώθη} Οὐκ ἀπ’ ἀνθρώπων, {μάρτυς, τὴν κλῆσιν ἔχων, ἀλλ’ ἐκ Θεοῦ σωτῆρος δι’ ἀρχαγγέλου, ἀγγελικῶς καὶ διέλαμψας, Κόνων ἔνδοξε.} Verbal echo, referring to μαρτυς not Paul.
view Gal.1.1 CIT Anon (Mani): Anonymus Manichaeus CMC 60 18 {καθὼς λέγει ἐν [τ]ῇ̣ πρὸς Γαλάτας ἐπιστο[λῇ]·} Παῦλος ἀπόστολος [οὐ]κ ἀπ’ ἀνθρώπων οὐδὲ [δι’ ἀν]θρώπου, ἀλλὰ διὰ [Ἰη(σο)ῦ Χ](ριστο)ῦ καὶ Θ(εο)ῦ Π(ατ)ρ(ὸ)ς τοῦ ἐ[γείραντ]ος αὐτὸν ἐκ τῶν [νεκρῶ]ν̣. Followed by reference to 2 Cor 12:1-5.
view Gal.1.1 ALL Bas: Basil of Caesarea Gord 496 42 {εἶδε δι’ ἀποκαλύψεων, ἐδιδάχθη τὰ μυστήρια,} οὐκ ἀπ’ ἀνθρώπων, οὐδὲ δι’ ἀνθρώπων, {ἀλλ’ ἔχων τὸν μέγαν διδάσκαλον τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας.} Appears to be echoing the language of Gal 1:1 (appears only there in NT) in different context to explain revelation/mystery and having the Spirit of truth as teacher, I think in reference to the martyr Gordios (rather than to Paul).
view Gal.1.1 CIT Bas: Basil of Caesarea Hom19 7 496 42 {Μιμητὴς ἐγένετο Παύλου, ὁ χθὲς διώκτης, σήμερον εὐαγγελιζόμενος. Ἄνωθεν ἔσχε καὶ αὐτὸς τὴν κλῆσιν,} Οὐκ ἀπ’ ἀνθρώπων, οὐδὲ δι’ ἀνθρώπου. Comparing a certain (last minute) martyr to Paul and his calling (by God not by men). **Not sure whether to call a Citation or an Allusion.
view Gal.1.1 LEMMA CatNT: Catenae (Novum Testamentum) CatGal 4 4 ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΑΛΑΤΑΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ. ΠΑΥΛΟΣ Ἀπόστολος οὐκ ἀπ’ ἀνθρώπων οὐδὲ δι’ ἀνθρώπων. Doesn't finish the verse. Launches into discussion of first half of Gal 1:1.
view Gal.1.1 CIT CatNT: Catenae (Novum Testamentum) CatGal 4 17 {ἐπειδὴ γὰρ τὴν μὲν αὐτοῦ διδασκαλίαν ἐξηυτέλιζον, παρὰ ἀνθρώπων αὐτὴν λέγοντες εἶναι, τὴν δὲ Πέτρου παρὰ Χρίστου, ἐκ προοιμίων εὐθέως πρὸς τοῦτο ἵσταται λέγων·} “Ἀπόστολος {εἶναι} οὐκ ἀπ’ ἀνθρώπων, οὐδὲ “δι’ ἀνθρώπων.” Refers to the προοιμίων. Variation of “δι’ ἀνθρώπων” (quotation marks in the TLG) rather than δι᾿ ἀνθρώπου.
view Gal.1.1 LEMMA CatNT: Catenae (Novum Testamentum) CatGal 5 33 Καὶ Θεοῦ Πατρός.
view Gal.1.1 CIT CatNT: Catenae (Novum Testamentum) CatGal 6 21 Τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ νεκρῶν. {Τί ποιεῖς, ὦ Παῦλε;}
view Gal.1.1 ALL CatNT: Catenae (Novum Testamentum) CatICor 6 26 {Σευηριανοῦ. Εἰ γὰρ ἄνθρωπον, φησὶ, ἐπικαλῇ, ἀπὸ τούτου καλοῦ. εἰ δὲ Ἰησοῦν Χριστὸν, ἀπὸ τούτου ὀνομάζου, ὃν ἐπικαλῇ. καλῶς δὲ τὸ “σὺν πᾶσι τοῖς ἐπικαλουμένοις.” οὐ γὰρ ὑμεῖς μόνοι, ἀλλὰ πάντες οἱ πανταχοῦ πιστεύοντες Χριστὸν καλοῦσι. καὶ ἀπὸ τούτου ὀνομάζονται,} οὐκ ἀπ’ ἀνθρώπων. in context of discussing the prologue of 1 Corinthians and calling. Catena from "Σευηριανοῦ" - ? Severianos of Gabala (early 5th century)??
view Gal.1.1 ALL CConst681: Concilium universale Constantinopolitanum tertium (680–681) ConcAct Document 8 218 9 {Εἰρήνης θεοῦ τῆς ὑπερεχούσης πάντα νοῦν τὸ κεφάλαιον ἡ εὐσέβεια, δι’ ἧς ἑνὶ στόματι καὶ μιᾷ καρδίᾳ θεῷ ζῶντι καὶ ἀληθινῷ τῇ τριάδι λατρεύοντες κρατῶμεν τῆς ὁμολογίας, εἰρήνῃ θεοῦ συνεχόμενοι. ταῦτα} οὐκ ἀπ’ ἀνθρώπων οὐδὲ δι’ ἀνθρώπου, ἀλλ’ {ἐκ θείας χάριτος, ὦ πιστότατε βασιλεῦ, διδαχθεὶς τὰ ἄλλα πάντα δεύτερα θέμενος, ὡς ἔπρεπε θείᾳ καὶ ἱερᾷ κορυφῇ, τὸν προσόντα σοι θεῖον ζῆλον παρέθηξας, καὶ τοὺς τῆς ἐκκλησίας διανιστῶν ὀφθαλμούς—φημι τοὺς ἀρχιερεῖς—προτρέπει<ς> ἕκαστον τὸ ἐνὸν αὐτῷ φῶς τῆς ὀρθοδοξίας προβάλλεσθαι, ὡς ἂν ἐκλαμφθείη περισσοτέρως ἐκ κόσμῳ, συνεπινεύσοι δὲ καὶ θεὸς ἐπὶ τῶν χρόνων τῆς εὐσεβοῦς βασιλείας σου τὸ τοῦ χριστιανικωτάτου κηρύγματος φῶς ἀτελεύτητον, καὶ τῶν αἱρετικῶν τὰ σκιώδη σβεσθείη καινοτομήματα.} οὐκ ἀπ’ ἀνθρώπων οὐδὲ δι’ ἀνθρώπου, ἀλλα has by this point clearly become a stock phrase for spiritual things.
view Gal.1.1 CIT CEph(431): Concilium universale Ephesenum anno 431 CEph 1.1.5 53 5 {Περὶ τοῦ λέγεσθαι δόξαν λαβεῖν τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν} Παῦλος ἀπόστολος, οὐκ ἀπ’ ἀνθρώπων οὐδὲ δι’ ἀνθρώπου, ἀλλὰ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ θεοῦ πατρὸς τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ νεκρῶν. Tome+volume+part 1,1,5
view Gal.1.1 CIT CEph(431): Concilium universale Ephesenum anno 431 CEph 1.1.7 47 11 {ἔφη γοῦν ὁ Ἑβραῖος ἐξ Ἑβραίων, ὁ νομομαθὴς ἀληθῶς καὶ ἐκ φυλῆς Βενιαμίν·} Παῦλος ἀπόστολος οὐκ ἀπ’ ἀνθρώπων οὐδὲ δι’ ἀνθρώπου, ἀλλὰ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ θεοῦ πατρὸς τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ νεκρῶν {καὶ δόξαν αὐτῶι δόντος.}
view Gal.1.1 CIT CEph(431): Concilium universale Ephesenum anno 431 CEph 1.1.1 61 10 {ἴδοις δ’ ἂν καὶ αὐτὸν τὸν ἱερώτατον Παῦλον καταρραθυμοῦντα πολλάκις τοῦ καὶ ἄνθρωπον δεῖν ἀνακηρύττειν αὐτόν·} Παῦλος {γάρ φησιν,} ἀπόστολος, οὐκ ἀπ’ ἀνθρώπων οὐδὲ δι’ ἀνθρώπου, ἀλλὰ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ {αὖ ἐπὶ τούτοις γνωρίζω δὲ ὑμῖν τὸ εὐαγγέλιον, φησί, τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ’ ἐμοῦ ὅτι οὔκ ἐστι κατὰ ἄνθρωπον· οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτὸ οὐδὲ ἐδιδάχθην, ἀλλὰ δι’ ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ.} Flows from citation of Gal 1:1 to Gal 1:11, mixed with commentary.
view Gal.1.1 CIT CEph(431): Concilium universale Ephesenum anno 431 CEph 1.1.5 105 2 {Ἐκ τῆς πρὸς Γαλάτας} Παῦλος ἀπόστολος, οὐκ ἀπ’ ἀνθρώπων οὐδὲ δι’ ἀνθρώπου, ἀλλὰ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ θεοῦ πατρὸς τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ νεκρῶν.
view Gal.1.1 CIT CEph(431): Concilium universale Ephesenum anno 431 CEph 1.1.7 27 21 {εἰ γὰρ ἄνθρωπος ἦν ὁ ἐξ αὐτῆς προελθὼν Ἰησοῦς Χριστός, πῶς ὁ Παῦλος Γαλάταις ἐπιστέλλων ἔγραφεν·} Παῦλος ἀπόστολος οὐκ ἀπ’ ἀνθρώπων οὐδὲ δι’ ἀνθρώπου, ἀλλὰ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ; {δῆλον ὡς οὐκ ἄνθρωπος μόνον, ἀλλὰ θεὸς ἐνηνθρωπηκώς ἐστιν·} Refers to Paul writing to the Galatians.
view Gal.1.1 CIT CEph(431): Concilium universale Ephesenum anno 431 CEph 1.1.7 47 11 {ἔφη γοῦν ὁ Ἑβραῖος ἐξ Ἑβραίων, ὁ νομομαθὴς ἀληθῶς καὶ ἐκ φυλῆς Βενιαμίν·} Παῦλος ἀπόστολος οὐκ ἀπ’ ἀνθρώπων οὐδὲ δι’ ἀνθρώπου, ἀλλὰ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ θεοῦ πατρὸς τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ νεκρῶν {καὶ δόξαν αὐτῶι δόντος.}
view Gal.1.1 LEMMA Chrys: Iohannes Chrysostomus CGal 611 6 Παῦλος ἀπόστολος, οὐκ ἀπ’ ἀνθρώπων, οὐδὲ δι’ ἀνθρώπων, ἀλλὰ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ Θεοῦ Πατρὸς τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ νεκρῶν, Beginning of commentary. Lemma of Gal 1:1-3.
view Gal.1.1 CIT Chrys: Iohannes Chrysostomus CGal 613 44 {Διὸ καὶ οὕτως ἤρξατο·} Παῦλος ἀπόστολος, οὐκ ἀπ’ ἀνθρώπων, οὐδὲ δι’ ἀνθρώπων.
view Gal.1.1 CIT Chrys: Iohannes Chrysostomus CGal 614 4 {Ἐπεὶ γὰρ τὴν μὲν αὐτοῦ διδασκαλίαν ἐξηυτέλιζον, παρὰ ἀνθρώπων αὐτὴν λέγοντες εἶναι, τὴν δὲ Πέτρου παρὰ τοῦ Χριστοῦ, ἐκ προοιμίων εὐθέως πρὸς τοῦτο ἵσταται, λέγων ἀπόστολος εἶναι,} οὐκ ἀπ’ ἀνθρώπων, οὐδὲ δι’ ἀνθρώπων.
view Gal.1.1 CIT Chrys: Iohannes Chrysostomus CGal 614 23 {Τὸ μὲν οὖν,} Οὐκ ἀπ’ ἀνθρώπων, {κοινὸν ἁπάντων ἦν· ἄνωθεν γὰρ τὴν ἀρχὴν καὶ τὴν ῥίζαν ἔχει τὸ κήρυγμα· τὸ δὲ,} Οὐ δι’ ἀνθρώπων, {ἴδιον τῶν ἀποστόλων· οὐ γὰρ δι’ ἀνθρώπων ἐκάλεσεν αὐτοὺς, ἀλλ’ αὐτὸς δι’ ἑαυτοῦ.} Slight adaptation: δε left of of ουδε, as it is just before it for that clause.
view Gal.1.1 CIT Chrys: Iohannes Chrysostomus CGal 614 28 {Διὰ τί δὲ μὴ τῆς κλήσεως ἐμνημόνευσε καὶ εἶπε, Παῦλος κλητὸς} οὐκ ἀπ’ ἀνθρώπων, {ἀλλὰ τῆς ἀποστολῆς;} Immediately following another reference to Gal 1:1
view Gal.1.1 CIT Chrys: Iohannes Chrysostomus CGal 2 615 53 {Τὸ μὲν γὰρ εἰπεῖν, ὅτι Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὅτι ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπῆρχε, καὶ τὸ ἴσον ἑαυτὸν ποιεῖν τῷ Θεῷ, καὶ ὅσα τοιαῦτα, δεικνύντος μὲν ἦν τὴν τοῦ Λόγου θεότητα, οὐδὲν δὲ τοιοῦτον εἰς τὸ παρὸν συμβαλλομένου· τὸ δὲ εἰπεῖν,} Τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ νεκρῶν, {ἀναμιμνήσκοντος ἦν τῆς ὑπὲρ ἡμῶν εὐεργεσίας τὸ κεφάλαιον, ὅπερ οὐ μικρὸν εἰς τὸ προκείμενον αὐτῷ συνετέλει.}
view Gal.1.1 CIT Chrys: Iohannes Chrysostomus ?SanctL 2.2 24 {Ποία οὖν ἄλλη ἐστὶν ἐπιστολή;} Παῦλος ἀπόστολος οὐκ ἀπ’ ἀνθρώπων, οὐδὲ δι’ ἀνθρώπων, ἀλλὰ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
view Gal.1.1 CIT Chrys: Iohannes Chrysostomus ?SanctL 2.2 26 {Τίνος ἕνεκεν ἐκ προοιμίων ἡ μάχη; Εἰς τὸ παγκράτιον προσκαλεῖται} Παῦλος ἀπόστολος οὐκ ἀπ’ ἀνθρώπων, οὐδὲ δι’ ἀνθρώπων, {καὶ λέγων ὅ τι δηλοῖ ὑμῖν ὅτι πρός τινας πυκτεύει, τοὺς λέγοντας ὅτι ἀπ’ ἀνθρώπων ἐστίν.} Immediately following previous citation of Gal 1:1.
view Gal.1.1 CIT Chrys: Iohannes Chrysostomus ?SanctL 2.4 52 Παῦλος ἀπόστολος οὐκ ἀπ’ ἀνθρώπων, οὐδὲ δι’ ἀνθρώπων, ἀλλὰ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ θεοῦ πατρὸς τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ νεκρῶν. {Πολλοῦ τὸ προοίμιον γέμει θυμοῦ καὶ μεγάλης τῆς μάχης.} reference to προοίμιον in following sentence.
view Gal.1.1 CIT Chrys: Iohannes Chrysostomus ?SThom 499 65 {Εἴπω κἀγὼ, Θωμᾶς} ἀπόστολος οὐκ ἀπ’ ἀνθρώπων, οὐδὲ δι’ ἀνθρώπων. Reuses the wording of Gal 1:1 to refer to Thomas' apostleship, rather than Paul's.
view Gal.1.1 CIT Chrys: Iohannes Chrysostomus HAc 205 49 {Χειροτονεῖται λοιπὸν εἰς ἀποστολὴν, ὥστε μετ’ ἐξουσίας κηρύττειν. Πῶς οὖν αὐτός φησιν·} Οὐκ ἀπ’ ἀνθρώπων, οὐδὲ δι’ ἀνθρώπων{; Τὸ μὲν,} Οὐκ ἀπ’ ἀνθρώπων, {εἶπεν, ἵνα δηλώσῃ, ὅτι οὐκ ἄνθρωπος αὐτὸν ἐκάλεσεν οὐδὲ προσηγάγετο· τὸ δὲ, Δι’ ἀνθρώπων, ὅτι οὐχ ὑπὸ τοῦδε ἐπέμφθη, ἀλλ’ ὑπὸ τοῦ Πνεύματος.}
view Gal.1.1 CIT Chrys: Iohannes Chrysostomus HIICor 385 1 {Ἀλλ’ ἐνταῦθα αὐτὸ ποιεῖ, καὶ ἐν τῇ πρὸς Γαλάτας. Οὐδὲ γὰρ ἐκεῖ μιᾷ πόλει, καὶ δύο καὶ τρισὶν, ἀλλὰ τοῖς πανταχοῦ διεσπαρμένοις ἐπιστέλλει, λέγων·} Παῦλος ἀπόστολος οὐκ ἀπ’ ἀνθρώπων, οὐδὲ δι’ ἀνθρώπου, ἀλλὰ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ Θεοῦ Πατρὸς τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ νεκρῶν,
view Gal.1.1 CIT Cyr: Cyrillus Alexandrinus CIoh Vol. 2 521 23 {περὶ δὲ ἑαυτοῦ πάλιν} “Παῦλος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ, οὐκ ἀπ’ ἀνθρώπων οὐδὲ δι’ ἀνθρώπου, ἀλλὰ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ.”
view Gal.1.1 CIT Cyr: Cyrillus Alexandrinus CIoh Vol. 2 521 27 {καίτοι τί δήποτε πάλιν αὐτὸν πρὸς ἡμᾶς ἀφίξεσθαι λέγων μετασχηματιοῦντα “τὸ σῶμα τῆς ταπεινώσεως ἡμῶν σύμμορφον τῷ “σώματι τῆς δόξης αὐτοῦ,” νῦν ἐξαρνεῖται λέγων} “οὐκ ἀπ’ “ἀνθρώπων, οὐδὲ δι’ ἀνθρώπου,” {καίτοι προκεχειρισμένος εἰς ἀποστολὴν} διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ; Immediately following a fuller citation of Gal 1:1.
view Gal.1.1 CIT Cyr: Cyrillus Alexandrinus Inc 699 17 «Παῦλος {γάρ φησι,} ἀπόστολος οὐκ ἀπ’ ἀνθρώπων οὐδὲ δι’ ἀνθρώπων, ἀλλὰ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ.» Has οὐδὲ δι’ ἀνθρώπων (pl rather than singular). Immediately followed by sentence citing Galatians 1:11. (Γνωρίζω δὲ ὑμῖν τὸ Εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν….)
view Gal.1.1 CIT Cyr: Cyrillus Alexandrinus UnChr 760 29 {ἐπιστέλλει γοῦν τοῖς ἐκ Γαλατίας·} «Παῦλος ἀπόστολος οὐκ ἀπ’ ἀνθρώπων, οὐδὲ δι’ ἀνθρώπου, ἀλλὰ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ.» Followed by reference to Gal 1:11. ? Citation says 'Aubert page 760.) ?
view Gal.1.1 REM Did: Didymus Caecus CIb 10 10 13 {ε[ἰ] δὲ πρὸς ἀναγωγὴν νοοῖτο, λεχ[θε]ίη ἄν, ὅτι ὁ δίκαιος εὐγένε[ια]ν κτᾶται,} οὐκ ἀπ’ ἀνθρώπων, ἀλλ’ {ἀπὸ τοῦ φωτὸς τοῦ “ἡλίου τῆς δικαι<ο>σύνης” καταλαμπομέν[ην].} Perhaps a verbal echo?
view Gal.1.1 CIT Did: Didymus Caecus ?Trin 1.18.69 6 {καὶ Γαλάταις·} „Παῦλος ἀπόστολος οὐκ ἀπ’ ἀνθρώπου οὐδὲ δι’ ἀνθρώπου, ἀλλὰ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ θεοῦ πατρός“
view Gal.1.1 REM Did: Didymus Caecus FrCIb 1120 34 {Ὁ γὰρ δίκαιος εὐγένειαν κτᾶται,} οὐκ ἀπ’ ἀνθρώπων, ἀλλ’ {ἀπὸ τοῦ φωτὸς τοῦ ἡλίου τῆς δικαιοσύνης, καταλαμπομένην.} Verbal echo?
view Gal.1.1 CIT Eus: Eusebius Caesariensis Hist 2.1.14 3 {«Αἰθιοπία προφθάσει χεῖρα αὐτῆς τῷ θεῷ» περιεχούσης προφητείας. ἐπὶ τούτοις} Παῦλος, {τὸ τῆς ἐκλογῆς σκεῦος,} οὐκ ἐξ ἀνθρώπων οὐδὲ δι’ ἀνθρώπων, δι’ {ἀποκαλύψεως δ’ αὐτοῦ} Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ θεοῦ πατρὸς τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ νεκρῶν, ἀπόστολος {ἀναδείκνυται, δι’ ὀπτασίας καὶ τῆς κατὰ τὴν ἀποκάλυψιν οὐρανίου φωνῆς ἀξιωθεὶς τῆς κλήσεως.} Adapted citation from memory? οὐκ ἐξ ἀνθρώπων οὐδὲ δι’ ἀνθρώπων - rather than οὐκ ἀπ᾿ ἀνθρώπων , οὐδὲ δι᾿ ἀνθρώπου
view Gal.1.1 CIT Eus: Eusebius Caesariensis Marc 1.1.24 {ὥσπερ γὰρ θεσπίζων τὸ μέλλον αὐτοῖς Γαλάταις τὴν τοῦ σωτῆρος ἐξηκρίβου θεολογίαν, αὐτόθεν ἐν ἀρχῇ τῆς πρὸς αὐτοὺς ἐπιστολῆς καινότερον ἢ κατὰ τὸ σύνηθες γράφων ὧδε} Παῦλος ἀπόστολος, οὐκ ἀπ’ ἀνθρώπων οὐδὲ δι’ ἀνθρώπου ἀλλὰ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ
view Gal.1.1 CIT EustrConst: Eustratius Presbyter Constantinopolitanus VEut 63 {Οὗτος οὖν ὁ μέγας ἄνθρωπος καὶ τοῦ θεοῦ θεράπων ἀρχιερεὺς ὅσιος,} οὐκ ἀπ’ ἀνθρώπων οὐδὲ δι’ ἀνθρώπων, ἀλλὰ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ {γενόμενος, δεύτερος Ἰὼβ ἐν ὑπομονῇ, δίκαιος ἄμεμπτος θεοσεβὴς ἀληθινὸς ἀνεδείχθη πρεπόντως.}
view Gal.1.1 CIT Gel: Gelasius Cyzicenus HE 1.proem.13 3 {διὰ ταῦτα καὶ δι’ ἄλλα πολλὰ κινηθέντα κατὰ τῆς ἁγίας καὶ ὀρθοδόξου πίστεως ἡμῶν τῆς ἀνέκαθεν ἔκ τε τῶν ἁγίων ἀποστόλων καὶ τῶν προρρηθέντων ἁγίων ἡμῶν πατέρων τῶν ἐν τῇ Νικαέων συνειλεγμένων ἐν τῇ τοῦ θεοῦ ἐκκλησίᾳ τῇ μητρὶ ἡμῶν πολιτευομένης, πλείστην ὅσην ἔρευναν ἐποιησάμην πάντῃ τε καὶ πανταχοῦ, τὸ δὴ λεγόμενον πάντα κάλων κινήσας, ἀνερευνῆσαι τὰ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἱερᾷ συνόδῳ πεπραγμένα ὑπὲρ τοῦ τῆς αὐτῆς ἁγίας καὶ ἀποστολικῆς πίστεως ὅρου, ἣν} «οὐκ ἀπ’ ἀνθρώπων οὔτε δι’ ἀνθρώπων» {ἡ τοῦ θεοῦ ἐκκλησία παρείληφεν,} ἀλλ’ {ἢ ἀπ’ αὐτοῦ τοῦ πάντων ἡμῶν σωτῆρος καὶ θεοῦ} Ἰησοῦ Χριστοῦ, {τοῦ υἱοῦ τοῦ} θεοῦ {τοῦ ζῶντος·} ουτε rather than ουδε. Lots of variation in the ending. Long citation, but even what has been cited here isn't the entire sentence.
view Gal.1.1 CIT Hipp: Hippolytus Romanus AntiChr 8 20 {Ἰακὼβ δὲ λέγει „τίς ἐγερεῖ αὐτὸν;“ τουτέστιν ὁ πατήρ, καθὼς καὶ ὁ Παῦλος λέγει} „καὶ θεοῦ πατρὸς τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ νεκρῶν.“ Direct speech (καθὼς καὶ ὁ Παῦλος λέγει).
view Gal.1.1 CIT Hipp: Hippolytus Romanus BenIJ 78 10 {ὥσπερ ὁ ἀπόστολος λέγει·} «καὶ θεοῦ πατρὸς τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ νεκρῶν».
view Gal.1.1 CIT IoDam: Joannes Damascenus CNest 28 3 {Γράφει γοῦν πρὸς Γαλάτας·} «Παῦλος ἀπόστολος οὐκ ἀπ’ ἀνθρώπων οὐδὲ δι’ ἀνθρώπου, ἀλλὰ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ» Followed by reference to Gal 1:11
view Gal.1.1 LEMMA IoDam: Joannes Damascenus ?CPl 1 776 40 {ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ.} «Παῦλος ἀπόστολος, οὐκ ἀπ’ ἀνθρώπων, οὐδὲ δι’ ἀνθρώπου, ἀλλὰ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ Θεοῦ Πατρός.»
view Gal.1.1 LEMMA IoDam: Joannes Damascenus ?CPl 1 777 17 Τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ νεκρῶν.
view Gal.1.1 CIT Marcell: Marcellus Ancyranus Inc 1013 19 {καὶ τοῦ Παύλου Γαλάταις γράφοντος,} Παῦλος ἀπόστολος οὐκ ἀπ’ ἀνθρώπων, οὐδὲ δι’ ἀνθρώπου, ἀλλὰ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ Θεοῦ Πατρὸς τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ νεκρῶν·
view Gal.1.1 REM Nem: Nemesius Emesenus NatH 2 35 9 {Ἰάμβλιχος δέ, τὴν ἐναντίαν τούτοις δραμών, κατ’ εἶδος ζῴων ψυχῆς εἶδος εἶναι λέγει ἤγουν εἴδη διάφορα· γέγραπται γοῦν αὐτῷ μονόβιβλον [ἐπίγραφον] Ὅτι} οὐκ ἀπ’ ἀνθρώπων {εἰς ζῷα ἄλογα οὐδὲ ἀπὸ ζῴων ἀλόγων εἰς ἀνθρώπους αἱ μετενσωματώσεις γίνονται,} ἀλλ’ {ἀπὸ ζῴων εἰς ζῷα καὶ ἀπὸ ἀνθρώπων εἰς ἀνθρώπους.} A verbal echo perhaps? In the midst of a discussion of various Platonists.
view Gal.1.1 CIT Origen: Origenes ComGen 81 34 {ὥσπερ ὁ Παῦλος, λέγων· «Ἤκουσα ἄῤῥητα ῥήματα, ἂ οὐκ ἐξὸν ἀνθρώπῳ λαλῆσαι·» ἴσασι γὰρ τροπῶν ἀλλαγὰς καὶ μεταβολὰς καιρῶν, ἐνιαυτῶν κύκλους, καὶ ἀστέρων θέσεις,} οὐκ ἀπ’ ἀνθρώπων, οὐδὲ δι’ ἀνθρώπων, ἀλλὰ {τοῦ πνεύματος ἀποκαλύπτοντος αὐτοῖς, καὶ καθαρῶς, ὡς θέλει ὁ Θεὸς, τὰ θεῖα ἀπαγγέλλοντος.} Nearly identical to a passage in another work of Origen.
view Gal.1.1 CIT Origen: Origenes ComJoan 32.17.213 4 {ὁ δὲ μὴ διά τινός μου ἀποστόλου ἐμὲ λαμβάνων, ἀλλὰ χωρῶν ἐμὲ} οὐκ ἀπ’ ἀνθρώπων οὐδὲ δι’ ἀνθρώπων {διακονούμενον, ἀλλ’ ἐπιδημοῦντα ταῖς τῶν εὐτρεπισάντων ἑαυτοὺς πρὸς τὴν ἐμὴν παραδοχὴν ψυχαῖς, τὸν πέμψαντά με λαμβάνει πατέρα, ὡς μὴ μόνον ἐμὲ τὸν χριστὸν εἶναι ἐν αὐτῷ ἀλλὰ καὶ τὸν πατέρα.}
view Gal.1.1 ALL Origen: Origenes Io.Com 32.17.213 5 {Δύναται δὲ καὶ τοιοῦτος ὁ λόγος εἶναι· ὁ μὲν λαμβάνων ὃν ἐὰν ἐγὼ πέμψω, ἐμὲ λαμβάνει, καὶ μέχρι τοῦ ἐμὲ παραδέξασθαι φθάνει· ὁ δὲ μὴ διά τινός μου ἀποστόλου ἐμὲ λαμβάνων, ἀλλὰ χωρῶν ἐμὲ} οὐκ ἀπ’ ἀνθρώπων οὐδὲ δι’ ἀνθρώπων {διακονούμενον, ἀλλ’ ἐπιδημοῦντα ταῖς τῶν εὐτρεπισάντων ἑαυτοὺς πρὸς τὴν ἐμὴν αραδοχὴν ψυχαῖς, τὸν πέμψαντά με λαμβάνει πατέρα, ὡς μὴ μόνον ἐμὲ τὸν Χριστὸν εἶναι ἐν αὐτῷ ἀλλὰ καὶ τὸν πατέρα.}
view Gal.1.1 ALL Origen: Origenes Mat.Com 15.25 78 {Εἰσὶν οὖν (οἶμαι) ἐν ταῖς ἁγίαις καὶ μακαρίαις δυνάμεσιν ἀδελφοὶ οἱ «εἰς ἄνδρα τέλειον» κατηντηκότες τῶν τὸ «μέτρον τῆς ἡλικίας τοῦ Χριστοῦ» κεχωρηκότων καὶ ἀδελφαὶ πάντες οἱ παρθένος ἁγνὴ αραστησάμενοι Χριστῷ} οὐκ ἀπ’ ἀνθρώπων {(οἶμαι) μόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν λοιπῶν δυνάμεων.}
view Gal.1.1 CIT Origen: Origenes Phil 23.19 13 {ὥσπερ ὁ Παῦλος, λέγων· Ἤκουσα ἄρρητα ῥήματα ἃ οὐκ ἐξὸν ἀνθρώπῳ λαλῆσαι. ἴσασι γὰρ τροπῶν ἀλλαγὰς καὶ μεταβολὰς καιρῶν, ἐνιαυτῶν κύκλους καὶ ἀστέρων θέσεις,} οὐκ ἀπ’ ἀνθρώπων οὐδὲ δι’ ἀνθρώπων, ἀλλὰ {τοῦ πνεύματος ἀποκαλύπτοντος αὐτοῖς καὶ καθαρῶς, ὡς θέλει ὁ θεὸς, τὰ θεῖα ἀπαγγέλλοντος.} Partial citation? Allusion? Conflation?
view Gal.1.1 CIT Photius: Photius Constantinopolitanus Bib Codex 222 196b 22 {Καὶ πρὸς Γαλάτας·} «Παῦλος ὁ ἀπόστολος, οὐκ ἀπ’ ἀνθρώπων οὐδὲ δι’ ἀνθρώπων, ἀλλὰ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ Θεοῦ πατρός». Has the plural (οὐδὲ δι’ ἀνθρώπων) not the singular (ἀνθρώπου). Leaves off the end of the verse.
view Gal.1.1 CIT PsAth: Pseudo-Athanasius Alexandrinus Synops 292 57 {Τετάρτη πρὸς Γαλάτας, ἧς ἡ ἀρχή·} «Παῦλος ἀπόστολος οὐκ ἀπ’ ἀνθρώπων, οὐδὲ δι’ ἀνθρώπων, ἀλλὰ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ Θεοῦ καὶ Πατρός
view Gal.1.1 CIT PsIgn: Pseudo-Ignatius Antiochenus EpPhilad 6.1.1 4 {Θεασάμενος ὑμῶν τὸν ἐπίσκοπον ἔγνων, ὅτι} οὐκ ἀφ’ {ἑαυτοῦ} οὐδὲ δι’ ἀνθρώπων {ἠξιώθη τὴν διακονίαν τὴν εἰς τὸ κοινὸν ἀνήκουσαν ἐγχειρισθῆναι οὐδὲ κατὰ κενοδοξίαν,} ἀλλ’ {ἐν ἀγάπῃ} Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ θεοῦ πατρός, τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ νεκρῶν· {οὖ καταπέπληγμαι τὴν ἐπιείκειαν, ὃς σιγῶν πλέον δύναται τῶν πλέον λαλούντων.} Weaves in the text of Gal 1:1.
view Gal.1.1 CIT PsIgn: Pseudo-Ignatius Antiochenus EpPhilad 6.1.1 4 {Θεασάμενος ὑμῶν τὸν ἐπίσκοπον ἔγνων, ὅτι οὐκ ἀφ’ ἑαυτοῦ} οὐδὲ δι’ ἀνθρώπων {ἠξιώθη τὴν διακονίαν τὴν εἰς τὸ κοινὸν ἀνήκουσαν ἐγχειρισθῆναι οὐδὲ κατὰ κενοδοξίαν, ἀλλ’ ἐν ἀγάπῃ} Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ θεοῦ πατρός, τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ νεκρῶν· {οὖ καταπέπληγμαι τὴν ἐπιείκειαν, ὃς σιγῶν πλέον δύναται τῶν πλέον λαλούντων.} ανθρωπων (plural)
view Gal.1.1 ALL SevGab: Severianus Gabalensis EpICor 225 25 {καλῶς δὲ τὸ σὺν πᾶσι τοῖς ἐπικαλουμένοις· οὐ γὰρ ὑμεῖς μόνοι, ἀλλὰ πάντες οἱ πανταχοῦ πιστεύοντες Χριστὸν <ἐπι>καλοῦσι, καὶ ἀπὸ τούτου ὀνομάζονται,} οὐκ ἀπ’ ἀνθρώπων.
view Gal.1.1 ALL SevGab: Severianus Gabalensis EpICor 226 13 {εἰ γὰρ ἡ χάρις ἀπὸ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ} οὐκ ἀπ’ ἀνθρώπων, {ἀπὸ τούτου, φησίν, ὀνομάζεσθαι προσήκει.} Borrowing the wording from Gal 1:1 to refer to grace in 1 Cor 1:3. Conflation of texts/concepts.
view Gal.1.1 ALL SynVet: Synodicon Vetus SynVet 32 8 {Διοκλητιανοῦ τοίνυν καὶ Μαξιμιανοῦ, τοῦ καὶ Ἑρκουλίου, καὶ Μαξιμιανοῦ τοῦ Γαλερίου, Μαξιμίνου τε καὶ Μαξεντίου τῶν ἀνοσιουργῶν τυράννων αἰσχρῶς τὸν βίον καταστρεψάντων, ὁ θειότατος Κωνσταντῖνος αὐτοκράτωρ ἑῴας καὶ ἑσπερίας ἀναδείκνυται· ὃς} οὐκ ἀπ’ ἀνθρώπων, οὐδὲ δι’ ἀνθρώπων, ἀλλ’ {οὐρανόθεν ἀποστολικῶς κληθείς, καὶ τὸν χριστιανισμὸν ἀσπασάμενος, ἐν τούτοις ἐκραταιοῦτο.} Uses the same language of Paul's description of his apostolic call to refer to Constantine.
view Gal.1.1 LEMMA Thdrt: Theodoretus Cyrrhensis EPl 461 10 {ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ. αʹ.} «Παῦλος ἀπόστολος οὐκ ἀπ’ ἀνθρώπων, οὐδὲ δι’ ἀνθρώπου.» {Εὐθὺς τὸ προοίμιον τὴν γεγενημένην ἐλέγχει διαβολήν.} Reference to προοίμιον.
view Gal.1.1 LEMMA Thdrt: Theodoretus Cyrrhensis EpP 1 461 20 {Καὶ ἵνα μή τις ὑπολάβῃ ὑπουργὸν εἶναι τοῦ Πατρὸς τὸν Υἱὸν, εὑρὼν προσκείμενον τὸ διὰ, ἐπήγαγε·} «Καὶ Θεοῦ Πατρὸς τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ νεκρῶν.»
view Gal.1.1 LEMMA Thdrt: Theodoretus Cyrrhensis EpP 461 18 {Τοῦτο γὰρ ἔφη,} οὐ δι’ ἀνθρώπου. {Εἶτα δείκνυσι τὸν καλέσαντα.} «Ἀλλὰ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ.» {Καὶ ἵνα μή τις ὑπολάβῃ ὑπουργὸν εἶναι τοῦ Πατρὸς τὸν Υἱὸν, εὑρὼν προσκείμενον τὸ διὰ, ἐπήγαγε·} «Καὶ Θεοῦ Πατρὸς τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ νεκρῶν.» Lemma woven with commentary.
view Gal.1.1 CIT Thdrt: Theodoretus Cyrrhensis ExCant 1 165 16 {Ἀλλὰ καὶ πολλὰς δὲ αὐτὰς πάλιν ὁ μακάριος Παῦλος καλεῖ· οὐ κατὰ τὴν πνευματικὴν, ἀλλὰ κατὰ τὴν τοπικὴν διαίρεσιν τοῦτο ποιῶν·} «Παῦλος {γὰρ, φησὶν, ὁ} ἀπόστολος, οὐκ ἀπ’ ἀνθρώπων, οὐδὲ δι’ ἀνθρώπων, ταῖς Ἐκκλησίαις τῆς Γαλατίας.» Ellipsis of Gal 1:1 and 1:2: from οὐδὲ δι’ ἀνθρώπων it goes straight to ταῖς Ἐκκλησίαις τῆς Γαλατίας.
view Gal.1.1 CIT Thdrt: Theodoretus Cyrrhensis HE 5 6 {καὶ Κωνσταντῖνος δὲ ὁ πανεύφημος βασιλεύς, ὃς} «οὐκ ἀπ’ ἀνθρώπων οὐδὲ δι’ ἀνθρώπου» ἀλλ’ {οὐρανόθεν κατὰ τὸν θεῖον ἀπόστολον τῆς κλήσεως ταύτης ἔτυχε, ταύτην αὐτῇ ἐπρυτάνευσε.} Uses Gal 1:1 (οὐκ ἀπ’ ἀνθρώπων οὐδὲ δι’ ἀνθρώπου) to refer to Constantine.
view Gal.1.2 LEMMA CatNT: Catenae (Novum Testamentum) CatGal 8 17 Ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Γαλατίας.
view Gal.1.2 LEMMA CatNT: Catenae (Novum Testamentum) CatGal 8 6 Καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ πάντες ἀδελφοί. The rest of the verse comes later in text.
view Gal.1.2 LEMMA Chrys: Iohannes Chrysostomus CGal 611 6 καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ πάντες ἀδελφοὶ, ταῖς Ἐκκλησίαις τῆς Γαλατίας· Beginning of Galatians commentary. Part of lemma of Gal 1:1-3.
view Gal.1.2 LEMMA Chrys: Iohannes Chrysostomus CGal lemma 611 9 καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ πάντες ἀδελφοὶ, ταῖς Ἐκκλησίαις τῆς Γαλατίας· Immediately following citation of Gal 1:1 at head of commentary.
view Gal.1.2 CIT Chrys: Iohannes Chrysostomus CGal 3 (γ') 616 39 Ταῖς Ἐκκλησίαις τῆς Γαλατίας. {Οὐ γὰρ μίαν πόλιν, οὐδὲ δύο καὶ τρεῖς, ἀλλ’ ὁλόκληρον τῶν Γαλατῶν τὸ ἔθνος αὕτη τῆς πλάνης ἐπενέμετο ἡ πυρά.}
view Gal.1.2 CIT Chrys: Iohannes Chrysostomus CGal 3 616 45 {Οὐ γὰρ εἶπε, Τοῖς ἀγαπητοῖς, οὐδὲ, Τοῖς ἡγιασμένοις, ἀλλὰ,} Ταῖς Ἐκκλησίαις τῆς Γαλατίας. In the context of discussing the salutation to the Galatians
view Gal.1.2 CIT Chrys: Iohannes Chrysostomus CGal 3 616 50 {καὶ μηδὲ προσθεῖναι,} Ταῖς Ἐκκλησίαις τοῦ Θεοῦ,{ ἀλλ’ ἁπλῶς} Ταῖς Ἐκκλησίαις τῆς Γαλατίας. In context of discussing Paul's greeting to the Galatian churches.
view Gal.1.2 CIT Chrys: Iohannes Chrysostomus ExpPs Ps 134 397 1 {Ὅπερ καὶ ὁ Παῦλος πανταχοῦ ποιεῖ· καὶ ἐν προοιμίοις δὲ μάλιστα τῶν Ἐπιστολῶν, ὡς ὅταν λέγῃ} ταῖς Ἐκκλησίαις τῆς Γαλατίας· Followed by citation of Gal 1:3-4. Chrysostom is referencing the way in which Paul starts his epistles. Ex in Ps 134 ('ΡΛΔ)
view Gal.1.2 CIT Chrys: Iohannes Chrysostomus HIICor 385 4 καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ πάντες ἀδελφοὶ, ταῖς Ἐκκλησίαις τῆς Γαλατίας, Immediately following citation of Gal 1:1 and preceding citation of Gal 1:3a.
view Gal.1.2 CIT Chrys: Iohannes Chrysostomus HIICor Homily 1.2 385 4 καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ πάντες ἀδελφοὶ, ταῖς Ἐκκλησίαις τῆς Γαλατίας, Immediately preceded by Gal 1:1 and followed by Gal 1:3a.
view Gal.1.2 CIT EusEm: Eusebius Emesenus FragGal 47 3 {Οὐκ εἶπεν} <καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ ἀδελφοί>, {ἀλλὰ} πάντες, {τῷ πάντες παριστῶν ὡς ἓν ἦν τὸ πλῆθος.}
view Gal.1.2 LEMMA IoDam: Joannes Damascenus ?CPl 1 777 25 Καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ πάντες ἀδελφοί.
view Gal.1.2 LEMMA IoDam: Joannes Damascenus ?CPl 1 777 31 Ταῖς Ἐκκλησίαις τῆς Γαλατίας.
view Gal.1.2 LEMMA Thdrt: Theodoretus Cyrrhensis EpP 2 (β') 461 35 «Καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ πάντες ἀδελφοί.» {Ἔδειξεν ὡς πολλοὺς ἔχει τοῦ κηρύγματος συνεργούς.} «Ταῖς Ἐκκλησίαις τῆς Γαλατίας.» {Οὐ γὰρ μιᾷ πόλει, ἀλλὰ παντὶ γράφει τῷ ἔθνει· πανταχοῦ γὰρ εἷρψεν ἡ νόσος.} Lemma, split into two halves, with very short comments about each half.
view Gal.1.2 CIT Thdrt: Theodoretus Cyrrhensis ExCant 1 165 17 ταῖς Ἐκκλησίαις τῆς Γαλατίας. Begins with citing Gal 1:1, then slides into end of Gal 1:2. οὐδὲ δι’ ἀνθρώπων, [ellipsis] ταῖς Ἐκκλησίαις τῆς Γαλατίας.
view Gal.1.3 LEMMA CatNT: Catenae (Novum Testamentum) CatGal 8 32 Χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ τοῦ Θεοῦ Πατρὸς καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Includes DA with Θεοῦ. Omits ἡμῶν after Κυριου.
view Gal.1.3 LEMMA Chrys: Iohannes Chrysostomus CGal lemma 611 10 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ Πατρὸς ἡμῶν καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Beginning of Galatians commentary. Part of lemma of Gal 1:1-3.
view Gal.1.3 LEMMA Chrys: Iohannes Chrysostomus CGal lemma 611 10 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ Πατρὸς ἡμῶν καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. It continues at start of αʹ: Πολλοῦ τὸ προοίμιον γέμει θυμοῦ καὶ μεγάλου φρονήματος· οὐ τὸ προοίμιον δὲ μόνον, ἀλλὰ καὶ πᾶσα, ὡς εἰπεῖν, ἡ Ἐπιστολή.
view Gal.1.3 CIT Chrys: Iohannes Chrysostomus CGal 3 617 5 Θεοῦ Πατρός. {Κἀντεῦθεν πάλιν ῥᾳδίως ἁλίσκονται οἱ αἱρετικοί.} Lemma? (sublemma?)
view Gal.1.3 CIT Chrys: Iohannes Chrysostomus CGal 3 617 56 Χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ Πατρὸς καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. {Πανταχοῦ μὲν ἀναγκαίως τοῦτο τίθησι, μάλιστα δὲ Γαλάταις ἀποστέλλων νῦν.} Missing ἡμῶν.
view Gal.1.3 CIT Chrys: Iohannes Chrysostomus CGal 3 {τί ἂν εἴποιεν ἐνταῦθα, τοῦ Παύλου λέγοντος, οὐκ, Ἀπὸ τοῦ Θεοῦ, Ἀλλ’,} Ἀπὸ Θεοῦ Πατρός;
view Gal.1.3 CIT Chrys: Iohannes Chrysostomus ExpPs Ps 134 397 2 Χάρις ὑμῖν, καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ Πατρὸς ἡμῶν, καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, Immediately preceded by Gal 1:2 and followed by Gal 1:4.
view Gal.1.3 CIT Chrys: Iohannes Chrysostomus HIICor 385 5 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη. Immediately preceded by citation of Gal 1:1-2.
view Gal.1.3 CIT Chrys: Iohannes Chrysostomus HIICor 385 14 {Καὶ γὰρ Γαλάται πάντες ἐνόσουν, καὶ Ἑβραῖοι·οἶμαι δὲ καὶ οὗτοι. Συναγαγὼν τοίνυν ἅπαν τὸ ἔθνος, καὶ προσειπὼν αὐτοὺς, ὡς πάντας αὐτῷ προσαγορεύειν νόμος ἦν·} Χάρις γὰρ ὑμῖν καὶ εἰρήνη, φησὶν, ἀπὸ Θεοῦ Πατρὸς ἡμῶν, καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ· A few lines after Gal 1:1-3a citation.
view Gal.1.3 CIT Chrys: Iohannes Chrysostomus HIICor 1.2 385 5 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη Immediately following reference to Gal 1:1-2. Whole of verse 3 follows a few lines later.
view Gal.1.3 CIT Chrys: Iohannes Chrysostomus HIICor 1.2 385 14 {Καὶ γὰρ Γαλάται πάντες ἐνόσουν, καὶ Ἑβραῖοι· οἶμαι δὲ καὶ οὗτοι. Συναγαγὼν τοίνυν ἅπαν τὸ ἔθνος, καὶ προσειπὼν αὐτοὺς, ὡς πάντας αὐτῷ προσαγορεύειν νόμος ἦν·} Χάρις γὰρ ὑμῖν καὶ εἰρήνη, {φησὶν,} ἀπὸ Θεοῦ Πατρὸς ἡμῶν, καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ· {ἄκουσον πῶς καταλλήλως ἄρχεται τῇ προκειμένῃ ὑποθέσει· Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς καὶ Πατὴρ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ Πατὴρ τῶν οἰκτιρμῶν, καὶ Θεὸς πάσης παρακλήσεως.}
view Gal.1.3 CIT Chrys: Iohannes Chrysostomus Inc Hom. 3 93 {Ἄκουσον γοῦν Γαλάταις γράφων πῶς φησι·} «Χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς ἡμῶν, καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, {τοῦ δόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν, ὅπως ἐξέληται ἡμᾶς ἐκ τοῦ ἐνεστῶτος αἰῶνος πονηροῦ κατὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρός, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.»} Cites Gal 1:3-5 in toto. πατρὸς ἡμῶν rather than just πατρὸς of TR, and omits ἡμῶν after Κυρίου --same as NA28 in both cases.
view Gal.1.3 ALL Chrys: Iohannes Chrysostomus Inc Homily 2 537 [...] τὸν Θεὸν καὶ πατέρα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, [...]
view Gal.1.3 CIT Cyr: Cyrillus Alexandrinus EpP 13.1 (ΙΓʹ.α') 4 {λέγοντας·} «Χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ Πατρὸς, καὶ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ {τοῦ δόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν, ὅπως ἐξέληται ἡμᾶς ἐκ τοῦ αἰῶνος τοῦ ἐνεστῶτος πονηροῦ, κατὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.»} Cites Gal 1:3-5. Also in PG 77.693.
view Gal.1.3 LEMMA IoDam: Joannes Damascenus ?CPl 1 777 35 Χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ Πατρὸς κα<ὶ> Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. NB: ὶ was left off of the second καὶ in TLG. Not sure if it is a TLG typo, or a Migne typo, or in the MS!
view Gal.1.3 REM PsIgn: Pseudo-Ignatius Antiochenus EpHero 10.p.1 3 {Ἰγνάτιος, ὁ καὶ Θεοφόρος, τῷ θεοτιμήτῳ καὶ ποθεινοτάτῳ, σεμνοτάτῳ, χριστοφόρῳ, πνευματοφόρῳ, γνησίῳ τέκνῳ ἐν πίστει καὶ ἀγάπῃ, Ἥρωνι διακόνῳ Χριστοῦ, ὑπηρέτῃ θεοῦ,} χάρις, ἔλεος καὶ εἰρήνη ἀπὸ τοῦ παντοκράτορος θεοῦ καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν,} τοῦ μονογενοῦς αὐτοῦ υἱοῦ, τοῦ δόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν, ὅπως ἐξέληται ἡμᾶς ἐκ τοῦ ἐνεστῶτος αἰῶνος πονηροῦ, καὶ σώσῃ εἰς τὴν βασιλείαν αὐτοῦ τὴν ἐπουράνιον.} Strong echo of Gal 1:3 followed by citation of Gal 1:4, fitting the context of an epistolary salutation. Interpolated words, phrases, including the addition between the echo of Gal 1:3 and the citation of Gal 1:4 of τοῦ μονογενοῦς αὐτοῦ υἱοῦ.
view Gal.1.3 CIT Thdrt: Theodoretus Cyrrhensis EpP 3-4 (γʹ, δʹ) 461 40 «Χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ Πατρὸς, καὶ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, {τοῦ δόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν.»} Lemma of Gal 1:3-4a.
view Gal.1.4 LEMMA CatNT: Catenae (Novum Testamentum) CatGal 10 14 {εἶτα φησὶν,} Ὅπως ἐξέληται ἐκ τοῦ ἐνεστῶτος αἰῶνος πονηροῦ. Cites earlier part of verse previously.
view Gal.1.4 LEMMA CatNT: Catenae (Novum Testamentum) CatGal 10 6 Ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν. Rest of verse cited later.
view Gal.1.4 LEMMA CatNT: Catenae (Novum Testamentum) CatGal 9 29 Τοῦ δόντος ἑαυτὸν περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν. περὶ rather than ὑπὲρ
view Gal.1.4 CIT CatNT: Catenae (Novum Testamentum) CatICor 315 29 {ἵνα μετὰ τὴν ἀνάστασιν τὴν ἐκ νεκρῶν, μηκέτι ᾖς ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐνεστῶτι πονηρῷ· Ἰησοῦς γὰρ Χριστὸς πέπονθεν,} ὅπως ἐξέληται ἡμᾶς ἐκ τοῦ αἰῶνος τοῦ ἐνεστῶτος πονηροῦ. ἐκ τοῦ αἰῶνος τοῦ ἐνεστῶτος πονηροῦ is same word order as NA28, but differs from TR.
view Gal.1.4 CIT CatNT: Catenae (Novum Testamentum) CatNTEph 3 (Κεφ. Γ') 135 33 {καὶ ἐν τῇ πρὸς Γαλάτας δὲ, τὸ} “ὅπως ἐξέληται ἡμᾶς ἐκ τοῦ αἰῶνος τοῦ ἐνεστῶτος πονηροῦ,” {νομίσει δηλοῦν ὅτι ζῶον πονηρόν ἐστιν ὁ ἐνεστὼς αἰὼν, ὁ αὐτὸς ὢν τῷ ἄρχοντι τῆς ἐξουσίας τοῦ ἀέρος τοῦ πνεύματος·} Word order follows NA28, not TR.